لیست شهدا و مجروحین حادثه اخیر هزاره تاون

Download Detailed list of Hazara Town Blast Victims:

 دانلود نسخه ورد لیست شهدا و مجروحین حادثه اخیر هزاره تاون

شماره

اسم

ولد

ولدیت

سکونت فعلی

شهید / زخمی

شماره موبایل

1

شبیر حسین

ذبیح الله

غلام حسن

هزاره تاون

شهید

03112121931- 03133398430

2

موسی

محمد عیسی

غلام حیدر

//

//

03003809855

3

زینب

محمد آصف

میرافغان

//

//

03333207645-03058248281

4

خدا داد

جمعه خان

عوض علی

//

//

03072185662

5

سید مهدی

سید میر افغان

سید میرزا

//

//

03458381712

6

محمد نعیم

نظیم حسین

غلام محمد

کرانی

//

03023815308

7

سید طاوس

سید قنبر

سید شاه

//

زخمی بستر

03468308082

8

عبدالرشید حمیدی

عبدالحمید

ملا اسماعیل

//

03067349218- 03333207645

9

حسین علی

احمد علی

شیرعلی

شهید

03218021824

10

رامین

تاج محمد

یعقوب علی

//

زخمی

03458344974

11

فرشته

//

//

//

//

//

12

بهاره

اسدالله

میرحسین

//

//

03034711530

13

محمد رضا

خدا داد

علی مراد

//

//

03003855734

14

احمد

خدا بخش

حسین بخش

//

//

//  //

15

حسین

فضل احمد

علی گوهر

//

//

03013796852

16

احمد ضیاء

علی بخش

حسین بخش

//

//

03148140205

17

احمد حسین

محمد علی

علی جان

//

شهید

03083760059

18

عبدالمجید

خدا رحیم

//

زخمی

03003863242

19

محمد جمعه

محمد نبی

داد محمد

//

شهید

03438138414

20

فرشته

اسدالله

میرحسین

//

زخمی

03034711530

21

رحمت الله

اسدالله

غلام حسین

//

//

03413897151

22

همایون

اسدالله

غلام حسین

//

//

03413879151

23

هاشم

حاجی علی محمد

فضل احمد

//

//

03003809679

24

محمد

یعقوب

اسماعیل زوار

هزاره تاون

زخمی

03003809679

25

راضیه

ضامن

فیض علی

//

شهید

03023826701

26

محمد حسین

محمد هادی

دیدار علی

//

//

//

27

رقیه

اسحق علی

عوض علی

//

//

//

28

زهرا

موسی

دیدار علی

//

//

//

29

حکیم

محمد ابراهیم

خدا نظر

//

شهید

03218126238

30

حبیب

خداد داد

//

شهید

03013723251

31

محمد جعفر

چمن علی

شهید

32

باقر

غلام حسین

احمد رضا

//

شهید

03138897784

33

خلیل

محمد حسین

غلام حسین

//

زخمی

//

34

نوروز علی

بوستانعلی

حیدرعلی

شهید

03003815245

35

ابراهیم

محمد علی

//

مفقود الاثر

36

طهریم بتول

دنیا علی

شهید

37

صفر علی

قربانعلی

//

38

احمد

محمد جان

عوض

//

//

03138259078

39

عارف

علم

علی یاور

//

مفقود الاثر

03212675886

40

شیر محمد

جمعه خان

صفدر علی

//

//

//

41

اسدالله

غلام حسین

//

زخمی

03073904033

42

صفیه

محمد اسحق

محمد جمعه

//

شهید

03218158868

43

احسان

حسین علی

توکل

//

زخمی

//

44

سید سهراب

سید علی رضا

علی حسین

//

زخمی

03137150288

45

الطاف حسین عابدی

حاجی حسین علی

شهید

03013781705

46

صادق

اسحق

هزاره تاون

شهید

03003848892

47

سلیمه

سخی داد

//

48

زینب

سخی داد

//

49

محمد یاسیر

عبدالطیف

سید غلام حسین

//

//

03003830763

50

معصومه

محمد جمعه

جانعلی

//

//

03249973263

51

الطاف حسین

محمد علی

یوسف علی

//

زخمی

0812853733

52

کبرا

اسحق

عوض علی

هزاره تاون

شهید

03023826701

53

فاطمه

نعمت الله

//

//

03458332200

54

انیس گل

محمد جمعه

قربان

//

//

03218154215

55

گلثوم

جعفر علی

قاسم

//

//

//

56

ریزه گل

قنبر علی

نیو هزاره تاون

//

03218119218

57

عبدالحبیب

خدا داد

تاج محمد

//

//

03448269109

58

نصیر احمد

یاسر

براتعلی

//

زخمی

03023815661

59

علی مدد

حسین علی

علی رضا

اقبال آباد

شهید

03083831119

60

کاظم

دین محمد

قربان آخوند

نیو هزاره تاون

//

03013729619

61

شیر دل

سخی داد

//

62

علی خان

چمن علی

//

63

هاشم

محمد امین

//

03138339192

64

خدیجه

نوروزعلی

//

03013753280

65

گل چمن

محمد طاهر

غلام حسین

//

03418024274

66

غلام سخی

محمد جان

محمد یعقوب

//

03032697971

67

محمد هاشم

داراب علی

میرزا علی

//

03228153824

68

بوستان

علی محمد

//

03046738355

69

عبدالاحمد

بوستانعلی

حسن علی

//

03448151858

70

قربانعلی

نجف

کرانی

//

03238329218

71

خانعلی

احمد علی

کرانی

//

03213153934

72

سجاد حسین

محمد حنیف

//

//

03218035372

73

ذوالفقار

//

//

مفقود الاثر

//

74

محمد ظاهر

حسین بخش

//

//

03003834781

75

محمد جاوید

//

//

//

//

76

صایمه

عزت الله

جمعه خان

//

//

03073933299

77

امیر شاه

شاه محمد

//

//

03228340425

78

اسحق

فقیر محمد

چمن

//

//

03468379426

79

منورشاه

جمعه خان

علی جعفر

//

//

03003862841

80

میر احمد

علی جمعه

//

//

03013771903

81

علی جان

اسحق علی

یوسف علی / متعلم

//

//

03138266514

82

صالحه

نادرعلی

کرانی

شهید

03003906395

83

محمد عوض

عسکر علی

کرانی

//

03003850871

84

رجب

رمضان

خدا رحیم

//

//

03003906395

85

علی رضا

رجب

رمضان

//

//

//

86

ذاکر

محمد علی

عوض

//

زخمی

03013728150

87

قربان

ضامن علی

قدم

//

//

03223191321

88

محمد علی

حیدرعلی

کرانی

شهید

03432992232

89

باز محمد

عبدالعلی

سر برمه

//

03218005014

90

عبدالحسین

محمد ابراهیم

قربانعلی

//

شهید

03228153824

91

محمد یاسین

علی جمعه

قربان

هزاره تاون

زخمی

03228153824

92

موسی

سلمانعلی

جمعه خان

سردار عارف رود

شهید

03013780901

93

ذین الله

محمد صادق

نیو هزاره تاون

مفقود الاثر

03448074586

94

ابراهیم

محمد علی

خالق آباد

//

03218129383

95

غیور حسین

نادرعلی

شوکت استاپ

زخمی

03218199912

96

حبیب الله

باز محمد

اقبال آباد

مفقود الاثر

03003814458

97

ماه گل

زوجه صادق

هزاره تاون

شهید

03138934417

98

لیلا

//

زخمی / در کراچی برده شده

03003801267

99

محمد غنی

خادم علی

علی یاور

//

مفقود الاثر

100

حسین آغا

ابراهیم

سید عبدالحمید

//

//

03128199090

101

صادق

داراب

//

//

03428099664

102

طالب حسین

عبدالحمید

حیدرعلی

//

زخمی

03003824263

103

حبیب الله

بازمحمد

//

شهید

03003858043

104

محمد علی

سید محسن

بشیر تاون

مفقود الاثر

03156458556

105

فاطمه

سید سردار

سید چمن

//

زخمی

//

106

غلام حیدر

جانعلی

چمن علی

هزاره تاون

زخمی

03032581512

107

نجیب الله

سید شاه چمن

شوکت استاپ

زخمی

03038865914

108

جمعه خان

محمد صادق

میر افغان

علی آباد

مفقود الاثر

03138934617

109

شیرین جان

غلام حیدر

رحم علی

جنرال موسی رود

شهید

03337848758

110

محمد علی

عبدالحسین

رمضان

هزاره تاون

زخمی

03032200986

111

عبدالحکیم

محمد ابراهیم

قربانعلی

سر برمه

شهید

03218126238

112

سلمانعلی

محمد ابراهیم

قربانعلی

سربرمه

شهید

03218126238

113

امید علی

عبدالطیف

نادرعلی

هزاره تاون

مفقودالاثر

03128050358

114

صادق

ملا اسحق

هزاره تاون

شهید

03448167414

115

حمید

صادق

میرافغان

علی آباد

شهید

03138934617

116

نجیب

اقبالعلی

سلطانعلی

زخمی

03033904602

117

غلام علی

غلام میرزا

مفقود الاثر

03138266514

118

شیرین جان

محمد ایوب

هزاره تاون

زخمی

03238334087

119

نظیفه

محمد امین

//

//

//

120

خان محمد

محمد جمعه

//

//

03058336563

121

رحیم

خان محمد

//

//

//

122

مستوره

محمد اسحق

محمد اسلم

//

//

//

123

صایمه

محمد ایوب

عید محمد

//

//

//

124

محمد ابراهیم

محمد جمعه

//

//

//

125

ریزه گل

قربان

یوسف

کرانی

زخمی

03448167414

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s